Monday, March 30, 2009

วันปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2551
คำกล่าวรายงาน
กราบนมัสการ พระพิศาลพิพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันปิดกล่องชอล์ก ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละระดับชั้น
2. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนร่วมเป็นสักขีพยานและชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถสอบธรรมศึกษาตรี โท และเอก ได้จำนวน 11 คน
3. เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนและกำลังจะก้าวต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อเป็นเยาวชนดีต่อไป
โอกาสนี้ขอกราบนมัสการ พระคุณเจ้า มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด ดังรายนามต่อไปนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี 2 คน ได้แก่ เด็กหญิงภัทรียา เสือเดช และเด็กหญิงฉัตรชนก นำชัยทวีโชค มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 4.00
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงศิวัชญา ท้าวบุตร มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 4.00
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงฉัตรกนก นำชัยทวีโชค มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย.......
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ เด็กหญิงพันธิตรา คำนวน มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐวรรณ สีสะอาด มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย.......
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ เด็กหญิงมะลิวรรณ นิลเพชร มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย.......

ลำดับต่อไปเป็นนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาตรี จำนวน 7 คน ธรรมศึกษาโท จำนวน 2 คน และธรรมศึกษาเอก จำนวน 2 คน ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากวัดสังข์กระจายวรวิหาร ดังนี้
ธรรมศึกษาตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงลูกศร ฤทธาพรม
เด็กหญิงศรุตา บุญทองงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายอัครพล ชาระวัน
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ดี
เด็กหญิงพนิดา เพลาขุนทด
เด็กหญิงคุนันญา คงคาเขตร เด็กหญิงบุญฑริก ทับห่วง
ธรรมศึกษาโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงณัฐวรรณ สีสะอาด
เด็กหญิงศิณีนาถ ผาระนัด
ธรรมศึกษาเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงอทิตยา เวียงสีมา
เด็กหญิงมะลิวรรณ นิลเพชร
ลำดับต่อไปเป็นการแจกเอกสารแสดงผลการเรียนที่สำเร็จชั้นสูงสุดของโรงเรียน จำนวน 17 คน เป็นนักเรียนชาย 8 คน และนักเรียนหญิง 9 คน ดังต่อไปนี้
(รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

และลำดับสุดท้ายขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าให้โอวาทเพื่อเป็นศิริมงคลกับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในครั้งนี้

Saturday, March 28, 2009

ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯและกรรมการภาคี 4 ฝ่ายโรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 เวลา 13.00-15.30 น.

Wednesday, March 25, 2009

คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกรอบหลักสูตรท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3


Posted by Picasa

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่ 20 มีนาคม 2552 ผู้บริหารและข้าราชการครู รวม 10 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก
วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2552 รองผู้อำนวยการและข้าราชการครู รวม 9 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางพัชรินทร์ พุทธอินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางจุฑา มุนินทรพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวกาญจนา ล้อมกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางเบญจมาศ วรรณทวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป นางสืบศิริ ก้อนจันเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา นายทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ นางประไพ ยอดกาวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางพรใจ ด้วยตั้งใจ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์